Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova
în Republica Lituania

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare se încasează în conformitate cu Legii cu privire la taxele consulare Nr. 242 din 24.09.2012 , published in the Monitorul Oficial of the R. of Moldova, no. 231-234 on 26.11.2010.publicată în Monitorul Oficiale nr. 231-234 la 26.11.2010 (indicate mai jos).

 

Serviciile consulare prestate de Ambasadă şi cuantumul taxelor consulare

 

Nr.
crt.
ServiciulTariful,
în euro
 
I. Perfectarea vizelor
 
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20
2Tip B - viză de tranzit40
3Tip C - viză de scurtă şedere60
4Tip D - viză de lungă şedere80
 
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente
 
1Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova40
2Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al Republicii Moldova30
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv150
4Eliberarea titlului de călătorie20
 
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
 
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective300
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50
 
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
 
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie50
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă250
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani50
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei150
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv20
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv20
 
V. Îndeplinirea actelor notariale
 
1Autentificarea procurii: 
 a) în numele persoanei fizice30
 b) în numele persoanei juridice60
2Autentificarea testamentului30
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj100
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 (pentru o pagină)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10 (pentru o pagină)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege: 
 a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc20
 b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie10
 c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului15
9Primirea documentelor la păstrare20 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10
11Întocmirea protestelor de mare30
12Asigurarea probelor50
13Alte acte notariale50
 
Alte acte notariale
 
 Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova 
 a) pentru persoane fizice30
 b) pentru persoane juridice60
 
VII. Alte acţiuni consulare
 
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova30
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte30