Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele pentru Serviciile Consulare

Tipul Acțiunii ConsulareTariful, euroTotal, euro
Taxe consulareTaxe aferenteTaxa ASP
I. Perfectarea vizelor
Tip A – viză de tranzit aeroportuar200 20
Tip B - viză de tranzit400 40
Tip C - viză de scurtă şedere400 40
Tip D - viză de lungă şedere400 40
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului Republicii Moldova şi altor documente*
Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii MoldovaCA – cetățean aflat provizoriu în străinătate30 zile calendaristice309645
15 zile calendaristice101050
5 zile lucrătoare111960
CA – în locul actului declarat pierdut30 zile calendaristice309645
15 zile calendaristice101555
5 zile lucrătoare112970
BP – aflare provizorie în străinătate (24 h)cu foto3083,541,5
fără foto11,5243,5
Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv90 zile calendaristice150200170
60 zile calendaristice34204
30 zile calendaristice71241
Eliberarea titlului de călătorie (gratuit pentru persoanele sub 18 ani)205 25
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective105 15
Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective30020 320
Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective105 15
Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova500 50
Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova100 10
Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie500 50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie5020 70
Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă25020 270
Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5020 70
Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei15020 170
Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv205 25
Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv2010 30
V. Îndeplinirea actelor notariale
Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

30
60

0
0
 
30
60
Autentificarea testamentului300 30
Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj1005 105
Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)505 55
Legalizarea semnăturilor de pe documente100 10
Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele (pentru o pagină)20 2
Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină)105 15
Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

20

10

15

0

0

0
 
20

10

15
Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)200 20
Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv100 10
Întocmirea protestelor de mare300 30
Asigurarea probelor500 50
Alte acte notariale500 50
VI. Supralegalizarea consulară
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice


30
60


5
5
 

35
65
VII. Alte acţiuni consulare
Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova305 35
Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte305 35

* Termenul de obţinere a documentelor de identitate și călătorie cuprinde durata prestării serviciului de către Agenția Servicii Publice, precum şi perioada (aproximativ 2 luni) de remitere a dosarului şi de recepţionare a actelor perfectate din Republica Moldova.

Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Ambasadă sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora la direct.

Servicii scutite de taxe consulare

Nu se percep taxe pentru:

  • perfectarea titlurilor de călătorie pentru persoanele sub vârsta de 18 ani;
  • transcrierea actelor de naştere pentru cetăţenii Republicii Moldova născuţi pe teritoriile statelor de acreditare;
  • înregistrarea şi transcrierea actelor de deces, precum şi eliberarea paşapoartelor mortuare pentru cetăţenii Republicii Moldova decedaţi pe teritoriile statelor de acreditare;
  • evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
  • serviciile consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane;
  • perfectarea vizelor pentru persoanele originare din Republica Moldova;
  • actele pentru minori, elevi, studenţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţământ.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, Ambasada poate scuti de achitarea taxei pentru eliberarea titlului de călătorie.

Modalităţi de plată a taxelor

Taxele se achită exclusiv la contul Ambasadei cu indicarea destinaţiei plăţii şi a numelului solicitantului serviciului consular.

Beneficiar: Embassy of the Republic of Moldova
AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR

Ambasada nu percepe achitări în numerar.

Restituirea taxelor

La solicitarea scrisă, taxa se restituie parțial solicitantului dacă:

  • serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
  • plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie diferenţa dintre suma încasată şi taxa ce urma a fi achitată.

Taxele pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă în termen ce nu depăşeşte un an din data achitării taxei. În cerere se indică modalitatea de restituire şi se anexează copia chitanţei sau a ordinului de plată, precum şi copia actului de identitate. Comisionul bancar pentru transfer se achită de solicitant, cu excepţia cazurilor când plata s-a efectuat fără temei just sau dintr-o interpretare greşită a legii. Decizia privind restituirea taxei sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului în termen de 30 zile din data înregistrării cererii.