Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Situaţii excepţionale


Dacă ajungeţi să fiţi arestat sau reţinut în Republica Lituania, este bine să ştiţi că funcționarul consular al Ambasadei vă poate ajuta, în limitele permise de legislaţia naţională a statului de acreditare şi în limitele permise de dreptul internaţional. Este bine să ştiţi că, în temeiul normelor internaţionale, aveţi o serie de drepturi.

Aceste drepturi sunt următoarele:
 • Dreptul de a cere ca Ambasada să fie notificată despre reținerea sau arestarea dumneavoastră;
 • Dreptul la asistența consulară;
 • Dreptul de a contacta familia (aceasta o poate face şi funcționarul consular cu acordul dumneavoastră);
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de dumneavoastră sau de familia dumneavoastră);
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la traducere (cu traducător numit din oficiu);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia țării);
 • Dreptul de a fi vizitat (de familie sau funcționarul consular);
 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei sentinţe de condamnare).
Ce poate face funcționarul consular al Ambasadei:
 • Poate insista să ia legătura cu dumneavoastră, după primirea notificării de arest sau reţinere din partea autorităţilor locale (notificarea autorităţilor constituie documentul oficial care declanşează procedura asistenţei consulare în raport cu autorităţile locale);
 • Vă poate vizita la locul de detenţie (cu respectarea regulilor prevăzut de legislaţia naţională a statului de acreditare);
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele abuzuri constatate de dumneavoastră în aplicarea regimului de detenţie;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Poate transmite mesaje familiei dumneavoastră, dacă doriţi acest lucru;
 • Poate recomanda specialişti care vă pot ajuta (avocat, traducător, medic etc.), angajaţi de dumneavoastră pentru a vă reprezenta interesele în faţa autorităţilor.
Ce nu poate face personalul consular al Ambasadei:
 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor (poate însă susţine reclamaţiile dumneavoastră în eventualitatea comiterii de abuzuri sau a nerespectării drepturilor de care beneficiaţi);
 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât tratamentul aplicat cetăţenilor lituanieni în astfel de situaţii;
 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, traducător);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul țării de aflare;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de serviciile unui avocat);
 • Nu vă poate acorda asistenţă consulară dacă sunteţi şi cetăţean al altor state (asistenţa consulară în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie este limitată de normele dreptului internaţional şi de principiul suveranităţii statului pe teritoriul căruia vă aflaţi şi al cărui cetăţean sunteţi);
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau altor persoane.

În caz de deces al unei rude/prieten este necesar în primul rând de informat autorităţile locale şi Ambasada. Decesul trebuie înregistrat la Oficiile de Stare Civilă din Republica Lituania. Certificatul de deces se eliberează în baza certificatului constatator de deces (care este eliberat de medicul care a constatat decesul).

Decesul poate fi înregistrat şi la Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania, însă această procedură nu este obligatorie. Ambasada nu percepe careva taxe la înregistrarea deceselor.

Pentru înregistrarea decesului, solicitantul urmează să prezinte ambasadei, de regulă, următoarele documente:
 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de o unitate sanitară;
 • actul eliberat de către organele competente, care atestă decesul persoanei;
 • hotărârea judecătorească privind constatarea decesului sau privind declararea persoanei ca fiind decedată;
 • actele de identitate a decedatului;
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare a decedatului, după caz;
 • actul de identitate al declarantului;
 • alte documente, în funcţie de caz.

Dacă autorităţile locale anunţă Ambasada despre deces atunci, aceasta informează imediat autoritățile competente din Republica Moldova, familia sau rudele decedatului.

Repatrierea cadavrului în Republica Moldova se face în baza certificatului de deces, iar cheltuielile de repatriere sunt suportate de către rudele/prietenii decedatului.

CALAMITĂŢI NATURALE

În caz de calamităţi naturale se va apela la autorităţile locale, după care este necesar de anunţat şi Ambasada despre situaţia în care vă aflaţi.

DISPARIŢIA PERSOANELOR

În cazul dispariţiei unei persoane este necesar să vă adresaţi cu o cerere în scris la sectorul de poliţie în raza căruia a locuit persoana dispărută, pentru a intenta un dosar de căutare. Pentru aceasta trebuie să aveţi o fotografie recentă a persoanei dispărute şi eventual copia unui act de identitate. La fel, este necesar de anunțat și Ambasada despre faptul dispariției.

ABANDONUL SAU FURTUL COPIILOR

În cazul furtului copiilor este necesar să vă adresaţi la organele de poliţie şi să informaţi funcţionarii consulari ai Ambasadei, în vederea luării măsurilor necesare. În cazul identificării unui copil rămas fără supraveghere sau abandonat primul ajutor este acordat de serviciile locale sociale, care vor plasa copilul într-un centru de plasament temporar, după care vor fi anunţate autorităţile Republicii Moldova sau părinţii acestuia.

FURTUL SAU PIERDEREA ACTELOR DE IDENTITATE

În caz de furt sau pierdere a documentelor este necesar să vă adresaţi organului de poliţie în raza căruia aţi pierdut/furat actele de identitate. Pentru a vă întoarce în Republica Moldova, Ambasada va elibera un document (titlu de călătorie), care se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară. Titlul de călătorie nu este recunoscut de autorităţile altor state decât în scopul tranzitării spre Republica Moldova. Ambasada recomandă contactarea autorităţilor statelor ce urmează a fi tranzitate la reîntoarcerea în Republica Moldova pentru a cunoaşte condiţiile de traversare a teritoriului acestor state în baza titlurilor de călătorie moldoveneşti.

VICTIMELE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

În cazul în care aţi fost atras/ă în una din situaţiile de trafic de fiinţe umane sau cunoaşteţi persoane care pot fi identificate drept victime, semnalaţi neîntârziat autorităţile locale de poliţie, organizaţiile internaţionale şi non-guvernamentale care acordă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane, precum şi Ambasada sau Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (0 80 090 990 din Republica Moldova sau + 373 22 690 990 din străinătate). De asemenea, poate fi contactat telefonic Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane al Ministerului Afacerilor Interne la numărul +373 22 254 998. Ambasada oferă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane prin identificarea acestora, semnalarea autorităţilor locale competente privind cazurile de trafic, organizaţiilor internaţionale şi non-guvernamentale care acordă asistenţă victimelor, documentarea gratuită a victimelor în vederea repatrierii acestora în patrie unde li se va acorda asistenţă de către autorităţi. După necesitate şi posibilităţi, poate fi acordată asistenţă juridică, logistică, de identificare a serviciilor medicale etc.

ÎMBOLNĂVIRI PESTE HOTARE

În timpul unei călătorii peste hotare cetăţeanul se poate îmbolnăvi sau poate suferi unele accidente care afectează sănătatea sau chiar poate pune în pericol viaţa. În astfel de situaţii, accesul imediat la asistenţă medicală este indispensabil, dar care presupune costuri, de regulă, costuri foarte ridicate. De aceia, înainte de a vă deplasa peste hotare, Ambasada sugerează tuturor cetăţenilor moldoveni să achiziționeze asigurarea medicală de călătorie în străinătatea care include şi acoperirea costurilor medicale în caz de îmbolnăvire, accident sau chiar deces. Recomandăm ca asigurarea medicală de călătorie să acopere întreaga durată a călătoriei, din ziua plecării din Republica Moldova până în ziua întoarcerii.

Dacă vă aflaţi în străinătate şi v-aţi îmbolnăvit sau ați suferit un accident care necesită acordarea de asistenţă medicală, vă recomandăm următoarele:
 • Luaţi legătura cu cea mai apropiată unitate medicală;
 • Dacă nu aveţi acces la unităţile medicale, luaţi legătura cu rudele sau ambasada, iar personalul diplomatic îți va recomanda unităţile medicale din apropiere;
 • Explicaţi medicului situaţia dumneavoastră de sănătate, eventuale afecţiuni anterioare, restricţii la medicamente etc.;
 • Prezentaţi medicului poliţa de asigurare medicală sau de călătorie.

Este bine de ştiut că Ambasada nu poate achita cheltuielile de tratament, medicamentele sau cheltuielile de transport în Republica Moldova. De asemenea, nu poate interveni la compania de asigurări pentru a formula pretenţii în numele dumneavoastră.