Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Emigrare autorizată

Ambasada recepţionează acte pentru aprobarea emigrării autorizate de la cetăţeni ai R. Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Lituania:

 

 • Paşaportul cetăţeanului R. Moldova şi 2 copii; (Copii minori care nu sunt documentaţi cu paşaport al R. Moldova se documentează, obligatoriu, în modul stabilit de legislaţie cu paşaport (vezi informaţia privind perfectarea paşaportului).
 • Buletin de identitate (se retrage) şi 1 copie;
 • Certificatul de naştere, în original şi 2 copii. În cazul înregistrării naşterii în Lituania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere - extras. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului R. Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 2 copii (în cazul căsătoriei încheiate în Lituania se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie - extras. Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului R. Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc);
 • Certificatul de schimbare numelui/prenumelui, în original şi 2 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului R. Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 • Certificat de naştere copiilor minori, în original şi 2 . În cazul înregistrării naşterii în Lituania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german – extras. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului R. Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”)
 • Carnetul de pensionar (după caz) şi 2 copii;
 • Documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă (Livret militar, se retrage) şi 1 copie;
 • Declaraţia părinţilor solicitantului care rămân cu domiciliul sau reşedinţa în R. Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului.
 1. În cazul în care părinţii solicitantului sînt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul R.Moldova depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În declaraţie solicitantul indică datele cu caracter personal ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii). 
 2. În cazul în care părinţii solicitantului sînt decedaţi, se prezintă certificatul de deces şi 1 copie;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămîne cu domiciliul sau reşedinţa în R. Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului şi 1 copie;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul/ reşedinţa pe teritoriul R.Moldova;
 • Declaraţia autentificată notarial şi legalizată conform procedurii stabilite (vezi rubrica „Legliazarea documentelor”) a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv. Declaraţia poate fi perfectată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în R. Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat şi 1 copie;
 • 2 fotografii biometrice (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • Permisul de şedere eliberat de către organele competente ale Lituaniei care confirmă permisiunea de aflare permanentă a solicitantului pe teritoriul ţărilor respective;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în Lituania.

 

Notă. În cazul în care solicitantul nu poate obţine, din anumite motive, declaraţiile specificate în punctele 9, 10, 11, 12, 13, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora. Toate actele (cu excepţia certificatului din p. 16, 17) eliberate de către autorităţile lituaniene se prezintă legalizate conform procedurii stabilite şi traduse în română (sau rusă).