Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Economie

INFORMAŢIE OPERATIVĂ

cu privire la evoluţia social - economică a Republicii Moldova

(conform datelor disponibile la 30.04.2019)

Produsul intern brut a crescut cu 4% și a însumat 190 mild. lei în anul 2018. Valoarea adăugată brută creată în activitatea “Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, transport şi depozitare, hoteluri și restaurante” a avut cea mai mare influenţă asupra creşterii economice, asigurînd 29% din creșterea PIB; după care „Construcții” - 28% din creșterea PIB; și „Industria” a asigurat 16% din creștere, respectiv. Aceste trei activități au fost cele mai influente în anul 2018.

Apar primele semne ale presiunilor inflaționiste. În luna martie 2019 rata inflației a constituit 2,2% față de decembrie 2018, înregistrînd o majorare de 1,9 p.p. comparativ cu rata inflației din aceeași perioadă a anului 2018. Rata anuală a inflaţiei a constituit 2,8%, fiind sub nivelul ţintă a inflaţiei stabilit de Banca Națională a Moldovei (5% +/- 1,5%).

Leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de dolar SUA, dar s-a apreciat față de Euro. De la începutul anului 2018 moneda naţională a marcat o depreciere de 1% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 17,14 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2019 pînă la 17,31 lei la 31.03.2019). Faţă de Euro leul moldovenesc s-a apreciat cu 0,5%. Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 29.03.2019 a atins o valoare de 2824,3 mil. dolari, micșorîndu-se cu 5,7% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2018 şi cu 1,8% - faţă de situația la 30.03.2018.

Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii martie 2019 a constituit circa 82 mild. lei şi s-a majorat cu 6,5% comparativ cu sfîrșitul lunii martie a anului 2018. Evoluţia masei monetare M3 a fost determinată preponderent de majorarea cu 14,5% a volumului depozitelor la vedere. Situația în domeniul creditării se îmbunătățește: volumul creditelor noi acordate în lei în luna martie 2019 a înregistrat o majorare cu circa 32,4% față de martie 2018 iar celor în valută străină – cu 22,4%.

Primul trimestru al anului 2019 s-a încheiat cu un deficit de 355,5 mil.lei. În ianuarie-martie 2019 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de circa 14,1 mild. lei (cu 6,3% mai mult faţă de ianuarie-martie 2018) și cheltuieli – 14,5 mild.lei (mai mult cu 19,2%). Cea mai mare parte din cheltuieli sunt direcționate spre protecția socială, dar cea mai mică – spre protecția mediului.

Valoarea totală a datoriei de stat administrată de Guvern la 31 martie 2019 a constituit circa 51,8 mild. lei, în creștere cu 1,8% față de data similară a anului 2018. Datoria de stat internă s-a majorat cu 2,8%, iar datoria de stat externă s-a diminuat cu 4%. Deși pare destul de înalt, nivelul de îndatorare a țării se încadrează în parametrii de risc stipulați în Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021).

Gradul de dependenţă a economiei naţionale de exterior rămîne înalt. Conform datelor preliminare ale Balanţei de plăţi pentru 2018, deficitul contului curent a constituit 10,5% în raport cu PIB, transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă şi transferurile personale) – 16,2%, acumularea netă de pasive la investițiile străine directe – 2,1%, balanţa negativă a bunurilor şi serviciilor – 26%.

Exporturile de bunuri au avut un ritm de creștere mai mare decît importurile. În ianuarie- februarie 2019 exporturile s-au majorat cu 9,1%, iar importurile - cu 3,7%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 356,1 mil.dolari SUA, faţă de 365,9 mil.dolari în ianuarie-februarie 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a constituit 57,2%, fiind mai mare cu 2,8 p.p. decît cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2018.

Sectorul industrial a înregistrat o creștere de 2,1% în ianuarie-februarie 2019. Industria extractivă a crescut cu 29,3%, sectorul energetic – cu 6,1% și industria prelucrătoare – cu 0,5%.

Creșterea sectorului industrial a fost susținută de extinderea activității Zonelor Economice Libere, în special în ramura industriei automotive, creșterea cererii externe și interne față de produsele autohtone, valorificarea oportunităților oferite de acordurile de cooperare economică internațională, precum și de ascensiunea continuă a sectorului construcțiilor.

Producția globală agricolă a scăzut cu 2% în I trimestru al anului 2019, însumând 1650 mil. lei. Această evoluție a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,1%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Investițiile în active imobilizate au crescut semnificativ în 2018, datorită intensificării investițiilor publice. Astfel, volumul investițiilor s-a majorat cu 12,3%, însumând circa 24,2 mild. lei. Creșterea intensivă a investițiilor publice, îmbunătățirea situației creditare a economiei naționale, precum și evoluția în creștere a investițiilor agenților economici au determinat creşterea activităţii investiţionale.

Volumul mărfurilor transportate au însumat 2 mil. tone, majorându-se cu 4,5% în ianuarie-februarie 2019. Creșteri ale volumului de mărfuri transportate au fost înregistrate în cazul transportului aerian – cu 57,2%, transportului rutier – cu 9,9%, transportului fluvial – cu 4,7%. Transportul feroviar a înregistrat o diminuare a volumului mărfurilor transportate cu 3,4%.

Comerţul interior de bunuri și servicii a fost în creștere în 2018, ceea ce demonstrează o intensificare a consumului din partea populației și agenților economici. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul a crescut cu 7,6% faţă de anul precedent, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei - cu 10,9%.

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia naţională în 2018 a constituit 6446,4 lei şi s-a majorat în termeni nominali cu 13,2% faţă de anul 2017. În termeni reali salariul s-a majorat cu 9,9%. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit 5675,1 lei, fiind în creștere cu 14,6% față de 2017, iar în sectorul real – 6748,2 lei și s-a majorat cu 12,5%, respectiv.

Cresc veniturile populației preponderent din contul prestațiilor sociale. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2018 au constituit în medie pe o persoană 2383,1 lei, în creștere față de anul 2017 cu 6,2% în termeni nominali, iar în termeni reali – în creştere cu 3,1%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației au constituit în medie pe o persoană 2407,9 lei, fiind în creștere cu 7,0% în termeni nominali, iar în termeni reali – cu 3,9%. Aproape jumătate din veniturile populației sunt cheltuite pentru procurarea produselor alimentare.

Mărimea medie a pensiei lunare la 01.04.2019 a fost de 1793,95 lei și s-a majorat cu 17% față de aceeași dată a anului 2018 în termeni nominali. Mărimea minimului de existență pentru anul 2018 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1891 lei, fiind în creștere față 2017 cu 1,5%.

Rata șomajului (proporția șomerilor (conform BIM) în populația activă) la nivel de țară pentru anul 2018 a înregistrat 3%, fiind cu 1,1 p.p. mai joasă față de 2017. La oficiile forței de muncă în ianuarie-martie 2019 au fost înregistrați 8661 șomeri, fiind cu 17,2% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în martie 2018.

I. Cadrul macroeconomic

II. Sectorul public

III. Sectorul real

IV. Comerț exterior

V. Sfera socială