Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Acte de stare civilă

INFORMAŢII PRIVIND TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

 

NOTĂ: Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova.

 

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17 august 2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea (recunoaşterea) acestor acte de stare civilă. Pentru a transcrie un act de stare civilă urmează să vă adresaţi, personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură, la serviciul stare civilă din R.Moldova din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliaţi.

 

În caz de urgenţă, transcrierea actelor de stare civilă poate fi efectuată la Serviciul Stare Civilă (str. Mihail Viteazul, 11/1). În acest caz, după aprobarea cererii privind transcrierea actului de stare civilă vă veţi adresa la Serviciul Stare Civilă mun. Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1) pentru a primi certificatul de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de divorţ sau de deces).

 

De asemenea, actele de stare civilă pot fi transcrise prin intermediul Ambasadei.

 

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează a fi prezentate următoarele acte:

 

 • copia, extrasul sau certificatul de pe actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente lituaniene, cu traducere notarial autentificată în română (Ambasada prestează servici de traducere autentificată);
 • actele de identitate:
 1. ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
 2. ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
 3. ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
 4. ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
 5. ale persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
 • certificatele de naştere ale părinţilor copilului;
 • actul de identitate al solicitantului sau reprezentantului;
 • procura reprezentantului în original, dacă transcrierea se efectuează prin procură.

 

MODALITATEA ÎNREGISTRĂRII CĂSĂTORIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

Încheierea căsătoriei de către cetăţenii străini poate fi înregistrată pe teritoriul R. Moldova la oficiul de stare civilă sau primăria din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliază unul din viitorii soţi sau unul din părinţii lor. Înregistrarea se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi.

 

În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul R. Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 

 • Paşaportul naţional şi fotocopia acestuia;
 • Certificatul de naştere şi fotocopia de pe acesta;
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată);
 • Documentul ce dovedeşte încetarea căsătoriei precedente (certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului) sau hotarîrea judecătorească privind declararea căsătoriei nule, fie hotarîrea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, în cazul în care în statul respectiv dovada divorţului se face doar prin hotarîre judiciară;
 • Documentul ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrarii căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Eventual, imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv, competentă de înregistrarea actelor de stare civilă.

 

Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară.

 

Documentele eliberate de organele competente ale Lituaniei urmează a fi traduse în română (în cazul Lituaniei de apostilare nu este nevoie).

 

După depunerea tuturor actelor necesare va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

 

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stare civilă, termenul de o lună poate fi redus.

 

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele işi ispaşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

 

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI LA AMBASADA

 

Pentru încheierea căsătoriei la Ambasadă, cetăţenii R. Moldova urmează să depună, cu cel puţin 30 zile înainte de data înregistrării căsătoriei, următoarele documente:

 

 • Declaratia de căsătorie;
 • Buletinul de identitate, eliberat de autorităţile moldoveneşti;
 • Certificatul de naştere, eliberat de autorităţile moldoveneşti;
 • În cazul în care nu este prima căsătorie, trebuie prezentat certificatul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorţ, certificat de deces).

 

Notă: Actele de stare civilă (naştere, divorţ, etc.) din R.Moldova, nu necesită a fi apostilate sau traduse.

 

CĂSĂTORIE CU PARTICIPAREA CETĂŢENILOR STRĂINI PE TERITORIUL R. MOLDOVA

 

În procesul examinării şi soluţionării declaraţiilor de căsătorie cu participarea cetăţenilor străini, respectarea prevederilor legislaţiei R. Moldova asigură – Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă şi codul familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, precum şi asigură respectarea prevederilor alineatului (2) al articolului 19, alineatelor (6) şi (7) aş articolului 35 ale Legii privind actele de stare civilă şi în special prevederile alineatului (2) al articolului 155 din Codul familiei, potrivit căruia, cetăţenii străini, cu domiciliul în afara R. Moldova, încheie căsătoria pe teritoriul R. Moldova conform legislaţiei naţionale, dacă au dreptul la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţeni sunt.

 

În contextul asigurării căsătoriei pe teritoriul R.Moldova, cetăţeanul străin prezintă următoarele documente:

 

 • paşaportul naţional;
 • certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar, văduv, divorţat);
 • certificat de naştere;
 • document ce dovedeşte încetarea căsătoriei (certificat de deces, divorţ, hotărârea de judecată privind declararea căsătoriei nule sau extrasul de pe actul de căsătorie cu menţiunea căsătoriei nule, hotărâre de judecată privind desfacerea căsătoriei – dacă în statul respectiv dovada divorţului se efectuează numai în acest fel), dacă acesta există;
 • document ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrării căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv competentă, de evidenţă şi documentarea populaţiei şi/sau de înregistrarea faptelor de stare civilă.

 

Prezentarea certificatelor privind cazierele judiciare nu este necesară.

 

Concomitent, documentele prezentate, suportând procedura de legalizare, urmează a fi însoţite de traduceri în română (din paşaportul naţional se vor traduce doar paginile care conţin date de identitate, viza de intrare-ieşire, amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de grăniceri, alte acte importante pentru examinarea declaraţiei de căsătorie).

 

Este obligatorie prezentarea personală a viitorilor soţi pentru depunerea declaraţiei.

 

Apostilarea documentelor nu se aplică între R. Moldova şi R.Lituania.

 

Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Chişinău la 09.02.1993 (în vigoare din 18.02.1995), „Actele care au fost întocmite sau certificate de către instanţa de judecată sau de o persoană oficială (notar, interpret oficial, expert etc.) de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competentei lor, în forma stabilită şi prevăzute cu sigiliul cu stema de stat, sînt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vre-o altă legalizare”.

 

Informaţii adiţionale puteţi găsi pe Web-site justice.gov.md