Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania

A A A

Pierderea cetăţeniei Republicii Moldova

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Datele bancare:

 • Embassy of the Republic of Moldova
 • AB SEB Vilniaus Bankas (kodas-70440)
 • Account: LT 48 7044 0600 0565 4722 EUR
 • SWIFT (BIC) code: CBVI LT 2X

Plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului. Menționăm că, Ambasada nu percepe achitări în numerar.

Termenul de soluționare este de circa 12 luni de la data depunerii cererii

În conformitate cu Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, temeiurile pentru pierderea cetățeniei sunt renunțarea sau retragerea cetățeniei.
 • Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv – 350 euro;
 • Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova – 50 euro.

Explicaţii:

 • Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor;
 • În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată de notar, în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului;
 • Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani se examinează, la demersul părinţilor sau al reprezentantului legal, depus împreună cu copia certificatului de naştere a copilului, autentificate de notar. Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani îşi dau consimţământul în scris, care trebuie autentificat de notar.

Pentru examinarea cererii de renunțare la cetățenia Republicii Moldova solicitantul va prezenta:

 • cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în patru exemplare (se completează la Ambasadă);
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • autobiografia în care se indică datele biografice (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul), de la naştere şi până la data depunerii cererii (inclusiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, studii, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în Republica Lituania etc.)
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 • adeverința ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă din Republica Lituania;
 • adeverința despre componența familiei;
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei lituaniene sau a altui stat, ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • declaraţia în scris a copilului în vârstă de la 14 până la 18 ani privind consimţământul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi se certifică de către funcţionarul consular al ambasadei;
 • declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul la renunţarea la cetăţenie.
 • 4 fotografii color mat de mărimea 45x35mm;
 • dovada achitării taxei pentru serviciul consular.

 

Toate documentele se prezintă în original + 3 copii. Toate documentele eliberate de organele competente lituaniene sau ale altui stat, urmează a fi traduse în limba română și autentificate notarial (în cazul Lituaniei de apostilarea sau supralegalizarea documentelor nu este nevoie).

 

Cerere pentru abrogarea decretului Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova

Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, dar care, în pofida garanţiei, nu a dobândit cetăţenia Republicii Lituania, poate depune personal la Ambasada Republicii Moldova în Republica Lituania o cerere prin care solicită abrogarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova. 

La cerere se anexează următoarele documente:
 • actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova sau documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului în străinătate, eliberat de autoritatea competentă din Lituania, unde acesta îşi are domiciliul;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova;
 • adeverinţa privind neapartenenţa, în pofida garanţiei, la cetăţenia Republicii Lituania.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova va înainta propuneri privind abrogarea decretului Preşedintelui ţării în partea ce ţine de aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care a solicitat reintegrarea în cetăţenie.

Retragerea cetățeniei Republicii Moldova

Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova persoanei care:
 • a dobândit cetăţenia Republicii Moldova în mod fraudulos, prin informaţie falsă sau prin ascunderea unui fapt pertinent;
 • s-a înrolat benevol în forţe armate străine;
 • a săvârşit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esenţiale statului;